Vores arbejde i 2023

FOBUS arbejde i 2023

Sekretariatets kernefortælling

For at understøtte vores medlemmer bedst muligt er det afgørende, at FOBUs sekretariat udgør en stabil og attraktiv arbejdsplads for vores ansatte. Derfor har vi på ledelses niveau et stort fokus på gensidig fleksibilitet, og den enkelte medarbejders muligheder for at skabe balance i sit arbejdsliv.
Samtidig går vi højt op i vores arbejdsfællesskab. Derfor brugte vi også vores årlige medarbejderseminar på at tale om vores arbejdsfællesskab, hvad der driver og motiverer os hver især i FOBU, og hvad vores kernefortælling om os selv er.

Dagene mundede ud i en formuleret kernefortælling for sekretariatets arbejde, der lyder således:

”FOBU understøtter private og selvejende dagtilbud på tværs af hele Danmark i at udføre deres kerneopgave. For at sikre de bedst mulige vilkår for medlemsinstitutioners virke og position i et mangfoldigt dagtilbudsområde, tilbyder vi professionel rådgivning og opgaveløsning indenfor løn, regnskab, jura, ledelse, bestyrelsesarbejde, pædagogisk udvikling og politisk interessevaretagelse. I FOBU sætter vi en ære i, at vores tværfaglige kompetente arbejdsfællesskab er i bevægelse. FOBU er landsdækkende og medlemmerne er lokalt forankret, men bag dem hver især står FOBU. Vi sammensætter og prioriterer vores ydelser efter medlemmernes behov. Vi arbejder for at sikre lette og innovative arbejdsgange, så medlemmerne har mest mulig tid til at fordybe sig i den pædagogiske praksis.” 

Kernefortællingen indgik i bestyrelsens arbejde med visionen, så de havde et blik ind i den ydelse medarbejderne ønsker at levere og ser sig motiveret af. 

Modtagelse af nye medarbejdere

Som led i vores fokus på FOBU som den attraktive arbejdsplads, har vi yderligere arbejdet meget på vores modtagelse af nye medarbejdere. I en tid, hvor der er mangel på arbejdskraft og rift om den høje faglighed, oplever vi selvfølgelig også en udskiftning i personale. Vi har her gjort os erfaringer med, at vores område ikke er som de fleste og kræver en god introduktion både til kontoret, jer medlemmer samt arbejdsopgaver og IT-systemer. Vi arbejder derfor med et fast intro-program, hvor der for hver nyansat medarbejder laves en to ugers introduktionsplan, en makkerordning og herefter en langsigtet plan for den dybdegående oplæring og sparring. Man er faktisk først rigtig bekendt med vores systemer og arbejdsgange, efter man har været igennem et helt årshjul, hvilket vi som arbejdsplads tilrettelægger oplæringen efter. Af samme grund overtager man ikke "egne" institutioner, før man har været her noget tid og er klar til det. Vi oplever, at vores nyeste kolleger har været rigtig glade for introduktionsforløbet, og vi håber naturligvis også, at det kan mærkes på den service vores medlemmer oplever, når en konsulent stopper og en ny kommer til.

Ensretning af arbejdsgange

Det ene ben i vores vision handler om at styrke vores arbejde internt, og den service vi yder i vores administrationstilbud til vores medlemmer. Derfor har vi de sidste måneder af 2023 haft BDO tilknyttet til at gennemgå og forbedre vores arbejdsgange primært i vores Lønteam og Regnskabsteam. Vi har haft fokus på, hvordan vi optimerer processerne i opgaveløsningen, så vi bedst muligt kan yde den samme høje service i alle processer. Et andet aspekt har været at lære af hinanden og blive bevidste om, hvordan vi bedst udfører en opgave, så den er til størst værdi for modtageren, og samtidig er smartest muligt udført med hensyn til de interne arbejdsgange. I sidste ende er ambitionen, at vi løser opgaver mere professionelt, og at hele vores administrationstilbud således fremstår mere lønsomt. Vi ønsker at gøre det mindre sårbart for medlemmerne at skifte konsulent, når alle arbejder efter samme procedurer. Dette arbejde fortsætter ind i 2024.

Opdatering og nye systemer

I slutningen af 2023 har vi også igangsat en opgradering af vores regnskabssystem. Dette arbejde strækker sig også ind i 2024, men det vil betyde en modernisering af vores system, som blandt andet bliver cloudbaseret. Samtidig har vi fokus på, hvordan vi skaber bedre arbejdsgange og samarbejdsprocesser med medlemmerne om fx prognoser.

Et andet stort tiltag er, at vi er gået i gang med de indledende faser til, at vi i 2024 kommer til at skifte til et nyt og mere moderne lønsystem. Vi ønsker et system, der bedre tilgodeser institutionernes behov, og vi ønsker en større brugervenlighed både for vores konsulenter og vores ledere, så vi kan lette det daglige arbejde i institutionerne bedst muligt.

Begge tiltag er nødvendige opdateringer og modernisering i en hverdag, hvor de gamle systemer samt supporten heraf ikke længere dækker vores behov optimalt.

FOBUs politiske arbejde

FOBU arbejder hver dag for den politiske interessevaretagelse af de selvejende og private dagtilbuds interesser. Vi går i dialog med kommunerne i enkeltsager, når et medlem oplever en uhensigtsmæssig behandling lokalt. Når kommunen regulerer på børneområdet eller udruller nye tiltag, oplever mange af FOBUs medlemmer at komme i klemme, og der hjælper det at have en forening i ryggen, hvor vi taler med 147 stemmer fremfor én. Vi trækker på vores fælles erfaringer kommunerne i mellem, og vi henviser til, hvordan et spørgsmål er blevet løst i en anden kommune.  I sidste instans løfter vi også sager landspolitisk og i medierne, og vi skriver mange høringssvar for at sikre, at vores perspektiver tæller med både i de lokale og nationale politiske processer.

Sagen om administrationsprocenten

I 2023 har spørgsmålet om administrationsprocenten været en varm kartoffel mellem paraplyorganisationerne og kommunerne. Sagen er den, at kommunen ifølge dagtilbudsloven er forpligtet til at yde et bidrag til de private og selvejende dagtilbuds administration. Beløbet skal være sammenligneligt med det kommunen selv anvender på at administrere deres dagtilbud, og foreligger denne dokumentation ikke, er tilbagefaldsprocenten fastsat i loven til 2,1 pct.

I de senere år har vi set en tendens til, at flere kommuner har sat deres bidrag lavere end de 2,1 pct. hvilket i forvejen er langt under de ca. 10 pct. mange kommuner anvender. I kommunernes sparekataloger så vi forslag om at nedsætte bidraget udelukkende med en henvisning til, at andre kommuner benyttede samme praksis. I efteråret 2023 har FOBU derfor brugt krudt på at lægge et politisk pres på kommunerne. Dette arbejde resulterede i, at børne- og undervisningsministeriet i december 2023 kom med en vejledende udtalelse om, at kommunerne ikke kan fastsætte beløbet som de selv finder rimeligt, men at de er forpligtede til at følge dagtilbudslovens fastsættelse af tilbagefaldsprocenten.

Dette er en kæmpe sejr for både FOBU og FOBUs medlemmer, og det er er et glimrende eksempel på, hvad vi kan, når vi bruger vores fælles stemme, og når vi står sammen med vores samarbejdspartnere på området.  

FOBU i pressen

Som noget nyt for FOBU har 2023 bragt et øget fokus på proaktivt pressearbejde med sig. Det er vigtigt for os at være i medierne med vores dagsordener både lokalt og landspolitisk. Det er et væsentligt middel til at lægge et politisk pres og gøre opmærksom på de dagsordener, der er afgørende for os. I efteråret var vi særligt aktive på dagsordenen omkring administrationsbidraget.

Læs FOBUs artikel om administrationsbidraget

Medlem af Dansk Industri

FOBU har længe været medlem af Dansk Erhverv og Selveje Danmark. Medlemskaberne sikrer interessevaretagelse af det selvejende område og giver FOBU en platform for erfaringsudveksling og netværk inden for området. Vi har dog haft et ønske om et mere solidt afsæt for at deltage i analyser, markedsudvikling samt et forum for erfaringsudvikling og politisk interessevaretagelse af det private dagtilbudsområde.

I vores afsøgning af muligheder for at imødekomme dette ønske, har vi besluttet, at FOBU med stor fordel også skal være medlem af Dansk Industri.

Dansk Industri har vedtaget en entydig strategi om at understøtte en aktiv udvikling af et voksende privat marked på dagtilbudsområdet og i forbindelse med FOBUs vision for 2030 er det fordelagtigt for os at have en samarbejdspartner, der kan bistå os mere aktivt i den udvikling af FOBUs forretning, der ligger foran os.

Kampagne om Selveje på sociale medier

FOBU arbejder for at gøre opmærksom på, hvordan selvejende og private institutioner adskiller sig fra andre institutionsformer. Det kræver både en politiskindsats, og et fokus på, at den almene borger kender til fordelene. For at understøtte vores medlemmer i den udfordrende rekruttering, som hele pædagogområdet oplever i disse år, har vi i samarbejde med Børneringen og Ofir udviklet en kampagne for selveje, der har kørt på sociale medier i sommeren 2023. Kampagnens primære sigte var at udbrede kendskabet til, hvad det betyder at være ansat i en selvejende institution både for pædagogen og lederen. Vi udarbejdede et kampagnesite og to videoer, der begge levede et godt og udbredt liv på Facebook og LinkedIn.

Du kan se kampagnesiden og de to videoer her

FOBU på Folkemødet

Folkemødet har de seneste år været en fast del af FOBUs arbejde med politisk interessevaretagelse. Vi prioriterer at være med hvert år, fordi vi her har to dage, hvor vi har alle politikere og relevante samarbejdspartnere samlet på et sted. Her kan vi skabe de gode forbindelser, der gennem året kommer vores politiske arbejde til gavn. Derudover får vi en masse både fagligt og politisk input med hjem, der også er med til at farve vores arbejde og tilbud både internt og eksternt i FOBU.

De sidste par år har vi også været vært for et par debatter ved hvert Folkemøde. Her er vi del af Selveje Danmarks ”velfærdstelt”, hvor vi sammen med andre aktører på selvejeområdet sætter fokus på de dagsordener, der er højaktuelle for os.

I 2023 arrangerede vi en debat med Gentofte Børnevenner, hvor vi satte spot på relationskompetencen og dens svære vilkår i en tid med personalemangel og stort pres på det pædagogiske område. Debatten lagde sig op ad hele den offentlige debat om børn og unges mistrivsel, og hvordan vi også arbejder med at forebygge dette gennem de relationer, der dannes i børns tidlige institutionsliv.

Vores anden debat arrangerede vi i samarbejde med både Gentofte Børnevenner og Børneringen. Debatten stillede spørgsmålet om, hvordan civilsamfundet, repræsenteret ved de frivillige bestyrelser i selvejende og private institutioner, kan være en del af løsningen på et presset samfund.

FOBU i tal

Ved du hvad vi laver i FOBU? Her kommer lidt om vores administrative virke i 2023 vist i tal.