Vision
2030

Vi vil være den førende paraplyorganisation for selvejende og private dagtilbud, hvor vi som en synlig samfundsaktør er en professionel sparringspartner og repræsentant for vores selvejende og private medlemmer

Bagrundstæppe

FOBU opstod af civilsamfundet i 1915 som svar på, at flere kvinder kom på arbejdsmarkedet i byerne og børnearbejde blev forbudt på fabrikkerne, og børnene derfor havde behov for bedre rammer og vilkår end de københavnske baggårde tilbød.

FOBU er opstået ud fra den samme pionerånd som mange af de selvejende og private institutioner, der er karakteriseret ved at være værdidrevne og med dybe rødder i civilsamfundet. Denne værdiladede historie har også i dag stor betydning for FOBU, og den afspejler sig i vores vision for den rolle, vi ønsker at udfylde i fremtiden.

De seneste år har FOBU haft en udskiftning i bestyrelsen og fået både ny forperson og ny direktør. Dette har været en god anledning til en status på, hvor vi er som organisation, og hvor vi gerne vil hen i fremtiden.

FOBU er i dag paraplyorganisation for 147 selvejende og private organisationer i 25 kommuner fordelt over hele landet.

147

selvejende og private institutioner

25

kommuner fordelt over hele landet

FOBUs virke udgøres af tre grundsten

Vi leverer et administrationstilbud til vores medlemmer, så de kan have fokus på det faglige arbejde og driften af institutionerne.

Vi understøtter den faglige kvalitet og bestyrelsernes rolle gennem vores Akademi, netværk og tilbud om ledelses- og pædagogfagligsparring.

Vi er repræsentant for det selvejende og private område, både i kommunerne ift. konkrete sager og i samarbejdet om at løfte og udbrede det selvejende og private område, og i forhold til at gøre politikere og borgere bevidste om, hvad selveje og private tilbyder, hvad de står for, og hvordan de bidrager til at løse velfærdssamfundets udfordringer.

Bestyrelsens vision for FOBU 2030 sætter fokus på, hvordan vi udfylder vores rolle som paraplyorganisation. Det er en ambitiøs vision, hvor vi sammen med vores medlemmer ønsker at løfte hele det selvejende og private område lige fra dagligdagen i institutionerne og til løsningen på de vilde problemer, vi står med i vores velfærdssamfund.

Visionen er udviklet med afsæt i to strategidage i FOBUs bestyrelse, et strategiseminar for medarbejderne i FOBUs sekretariat samt inddragelse af FOBUs medlemmer ved Årsmødet i 2023. Arbejdet fortsætter med yderligere en strategidag for bestyrelsen og endnu et medarbejderseminar, frem imod at visionen præsenteres for vores medlemmer på Årsmødet i maj 2024.

FOBUS

Mission

Vi vil skabe det bedste grundlag for god kvalitet i FOBUs medlemsinstitutioner samt udbrede forståelsen af, hvordan selvejende og private organisationer som civilsamfundsaktører er en vigtig medspiller i kommunerne og udviklingen af vores velfærdssamfund.

Vores velfærdssamfund er presset, og færre og færre har lyst til at arbejde inden for pædagogfaget. Børn og unges mistrivsel er i uhyggelig vækst, og der kaldes fra alle sider af samfundet på løsninger.

De selvejende og private institutioner udspringer af pionerånd, er værdibårne og dybt forankret i civilsamfundet. Vi tror på, at dette betyder, at vi er et vigtigt supplement til det kommunale område, og at vi har noget særligt at bidrage med i løsningen på de udfordringer, vi står med.

FOBUs mission er derfor sammen med medlemmerne at styrke vores dagtilbud, så de både bliver attraktive for forældre, ansatte og for politikerne, når de skal indtænke handlemuligheder, når kommunerne søger at løse de vilde problemer, vi står overfor. Og vores opgave er samtidig at gøre det tydeligt for alle aktører, hvad FOBU står for, og hvordan vi kan bidrage.

For at udleve denne mission har vi formuleret en vision, der indeholder 5 strategiske indsatsområder, der vil være definerende for vores arbejde frem mod 2030. På de følgende sider folder vi disse indsatsområder ud.

FOBUS

Vision

Vi vil være den førende paraplyorganisation for de private og selvejende dagtilbud, hvor vi som en synlig samfundsaktør er en professionel sparringspartner og repræsentant for vores medlemmer

Mere om visionen

At være den førende paraplyorganisation betyder for os, at vi er dem man naturligt går til, når emnet er dagtilbud. At vi er pålidelige, nærværende og tryghedsskabende. At vi er grundige og vores arbejde er korrekt, og at man kan regne med, at vi er på forkant, nytænkende og oplyste. At vi er det naturlige valg og vækster på grund af vores gode omdømme.

At være samfundsaktør betyder for os, at vi er synlige i samfundsdebatten. At vores arbejde præger medlemmerne så positivt, at vi ikke er til at komme udenom. At selv forældrene, når de er på udkig efter et godt sted til deres barn, orienterer sig, om institutionen er organiseret under FOBU eller ej. Det betyder for os, at man i kommunerne, i medierne og fra statsligt hold kontakter FOBU, når man står med en udfordring og søger en kompetent samarbejdspartner.

At være en professionel sparringspartner betyder for os, at vi for det første arbejder i opdaterede og smarte systemer, der gør administrationen så let som muligt for vores medlemmer og konsulenter - vi skal bevæge os væk fra de mange manuelle arbejdsgange, det hører sig fortiden til og giver for stor risiko for menneskelige fejl. Det betyder for os, at vi har overskud og overblik, kan tænke med på den enkelte institutions sag eller udfordring og komme med relevant og oplyst råd og vejledning, uanset hvilken instans der henvender sig. Kort sagt, at vi er på forkant.

At være en repræsentant for vores selvejende og private medlemmer betyder for os, at vi står stærkt på den politiske interessevaretagelse. Vi oplever en bevægelse på det selvejende område, hvor der på én gang er opbakning til frisættelse fra statsligt hold, samtidig med at institutionerne føler sig presset ud fra forvaltningernes side. Dette skaber derfor vækst i antallet af vores private institutioner. Vi vil være vores medlemmers stemme i alle fora og sikre de bedste vilkår, uanset driftsform - FOBU står bag vores medlemmer i medvind og modvind.

Visionsmål 1

Vi tilbyder et professionelt administrationstilbud

Vores administrationstilbud skal understøtte medlemmerne bedst muligt ved at klæde dem på til at varetage det driftsmæssige ansvar og gøre hverdagen nemmere for dem, så de kan fokusere på at skabe dagtilbud af høj faglig kvalitet. De selvejende og private dagtilbud er vigtige for et varieret dagtilbudsområde, og en af grundstenene i FOBUs arbejde for at fremme de selvejende og privates potentiale er at levere et professionelt administrationstilbud.

Vi vil:
 • Arbejde for at FOBUs ydelser og arbejdsgange er strukturerede og professionelle
 • Arbejde for at FOBUs sekretariat er en attraktiv arbejdsplads med lav personaleomsætning
 • Arbejde for at vores kundeservice har rod i tydelige aftaler og professionalisme
 • Sikre at vores systemer er opdaterede og brugervenlige

Visionsmål

Vi tilbyder et professionelt administrationstilbud. Et mål vi allerede indfrier, men som vi fortsat ønsker at forbedre. Vi skal i sekretariatet i højere grad ensrette vores arbejdsgange, så vi bliver mindre sårbare overfor konsulentskifte, men uden at gå på kompromis med nærværet og kendskabet til det enkelte medlem. Det skal være tydeligt, både internt og eksternt, hvad vi tilbyder og hvordan vi løser opgaven. Det skal være klart for hvert enkelt medlem, hvad forventningerne er i samarbejdet. Vi skal være tydelige omkring, hvad der er standard, og overveje, om der skal være mulighed for tilkøb, altså pakker, som har afsæt i medlemmernes ekstraordinære behov.

2-4-6 års plan

Under hvert visionsmål har bestyrelsen lavet en langsigtet plan i overskrifter, for på den måde at sikre, at vi bevæger os i samme retning. Under hvert visionsmål kan sekretariatet udarbejde strategier, der kobler sig på visionen. Vi drømmer stort og skaber en vision med højt til loftet.

Om 2 år

Fælles mindset og retning. Måltal på forretningsudvikling. Salgsstrategi.
Klareaftaler og kontrakt med kunden.
Optimalt datagrundlag. Ensrettede arbejdsgange. Sætte ramme for innovation. Key account manager-tanke undersøges.

Om 4 år

Vi dækker alle kundens behov – fra standard til specielle. Dybdegående kendskab til forretningens nøgletal. Optimerede arbejdsgange – hjælp til selvhjælp. Attraktiv arbejdsplads. Tydelig branding og stærkt værdigrundlag. Rette mand på posten. Systematiske tilfredshedsmålinger.

Om 6 år

Ensartet kvalitet i alle ydelser. FOBU er foretrukken leverandør. Vækst. Tid til udvikling. Skarp prisstruktur. Højere markedsandel. Udviklingsorienterede medarbejdere. Differentieret medlemskab. Overblik på landsplan. FOBU er på forkant.

Visionsmål 2

Vi uddanner og professionaliserer medlemsbestyrelserne

Bestyrelserne i de selvejende og private institutioner løfter en helt anden opgave end bestyrelserne i de kommunale tilbud. Det er også bestyrelserne, der spiller en afgørende rolle i institutionens tilknytning til civilsamfundet. Derfor er det en vigtig rolle for FOBU at klæde bestyrelserne på til at varetage det ansvar, der ligger i deres rolle.

Vi vil:
 • Styrke bestyrelserne til at løfte deres institutioner i samarbejde med lederen
 • Klæde bestyrelsesmedlemmerne på gennem uddannelse og juridisk rådgivning
 • Opbygge samarbejdet mellem FOBU og bestyrelserne ift. at styrke hele det selvejende og private område som en relevant medspiller i løsningen af samfundsudfordringer

Visionsmål

Vi uddanner og professionaliserer medlemsbestyrelserne. Det er en af vores fornemmeste opgaver at klæde bestyrelserne på til at løfte deres vigtige opgaver. Mange forældre får meldt sig uden at vide, hvad de går ind til ansvarsmæssigt, og det skal vi i FOBU gøre noget ved. Flere og flere forvaltninger begynder i højere grad at pege på bestyrelsens rolle og vil kræve mere af dem. Derfor skal vi nu gøre det samme og rykke os tættere på. Vi ser det som vores opgave at bidrage til forældrenes kendskab til selvejende- og privat drift, bestyrelsens ansvar og opgaver, samt at den opgave er let at gå til. Læs mere om bestyrelsens vision i planen herunder.

2-4-6 års plan

Om 2 år

Klarhed over hvad vi ønsker fra bestyrelserne – hvad er de ambassadører for og hvordan. Vi skal kende vores bestyrelser. Relevans. Rammer og krav. Troværdighed. Viden om selveje/privat drift udbredes til alle forældre. Faste budskaber. Velkomst og onboarding hvert efterår.

Om 4 år

Flere udpegede bestyrelsesmedlemmer. Bedre rammesætning af kurserne. Certificering. FOBU laver deres dagsorden, som inkluderer nyheder fra deres lokalforvaltning. Værdiskabende tiltag. Egen portal til bestyrelser. Selvevaluering. Statusrapport til forperson fra FOBU hver 3. måned.

Om 6 år

Bestyrelserne driver FOBU fremad. Relevante nyheder sendes direkte til forperson. Bestyrelsesopgaven er overskuelig og let at gå til. Alle forældre er ambassadører. Let adgang til at aktiverer fx en bydels bestyrelser. Nyhedsbrev til bestyrelser.

Visionsmål 3

Vi sætter de selvejende og private dagtilbuds værdi på den politiske dagsorden

FOBU skal bidrage til at fortælle historierne om, hvad selveje og privat kan, og hvor vi kan bidrage til at løse vores samfundsudfordringer. Vi skal udbrede kendskabet til selveje og private dagtilbuds værdi både hos forældre, politikere og den almene borger.

Vi vil:
 • Arbejde for selveje og privates ligestilling på dagtilbudsområdet
 • Styrke fortællingen om selveje og private, så både forældre og politikere ved, hvad selveje og privat kan og tilbyder, der adskiller sig fra andre typer tilbud
 • Samarbejde med relevante aktører på området
 • Styrke vores medlemmers stemme i kommunerne og styrke kommunernes forståelse af, hvordan selveje og private dagtilbud kan være et svar på kommunens udfordringer

Visionsmål

Vi sætter de selvejende og private dagtilbuds værdi på den politiske dagsorden. Dette punkt er faktisk en af de primære årsager til valget af Claus, som vores nye direktør. Claus har en mangeårig baggrund som kommunaldirektør og vi har et stort ønske om at komme tættere ind på den måde FOBU tænkes som samarbejdspartner fra politisk og kommunalt hold. Vi vil ikke være oppositionen, der står og råber fra en ølkasse. Vi vil sikre vores medlemmers stemme som så tydelig og klar, kompetent og samarbejdsorienteret, at vi får de bedste vilkår forhandlet hjem. Vi skal stå ved vores position og udfylde den i højere grad end tidligere - bare vent, inden længe ser du Maiken Grønvall i Clements 'Debatten'. Det er i hvert fald en vision.

2-4-6 års plan

Om 2 år

Aktivér netværk. Branding. Viden om modtager. Kendskab til kommunernes behov. Rette mand forrest. Pressestrategi og beredskab. Byde os til. Relevans. Tydelig profil, vi mener noget – både lokalt og nationalt. Påvirker beslutninger indefra (i modsætning til at stå udefra og skælde ud).

Om 4 år

Opdateret top-10 over kommuner vi vil i kontakt med. Indgående viden om kommunerne. Vi vælges af journalister til udtalelser om dagtilbud. Vi placerer de rigtige budskaber de rigtige steder. Synlighed i medier/SoMe. Stand om selveje/privat drift på konferencer.

Om 6 år

Forbedrede vilkår for dagtilbud. Forældrene bruger deres frie valg til at vælge FOBU. Vores presseansvarlige skubber vores budskaber strategisk ud gennem vores mange kanaler.

Visionsmål 4

Vi understøtter den faglige kvalitet i medlemsinstitutionerne

Vores pædagogfaglige tilbud og understøttelse af lederne skal bidrage til at højne den faglige kvalitet i medlemsinstitutionerne. Vi skal understøtte institutionerne i løsningen af konkrete udfordringer og bistå med rådgivning, sparring, netværk og uddannelse. FOBU skal tilbyde et fagligt fællesskab, der løfter alle medlemsinstitutioner.

Vi vil:
 • Arbejde for, at FOBUs medlemsinstitutioner er kendt for at være dagtilbud af høj kvalitet.
 • Styrke lederne af vores medlemsinstitutioner, så de trives og udvikler sig fagligt og har den nødvendige støtte til at løfte den ledelsesmæssige opgave bedst muligt.
 • Bidrage til løsninger på konkrete udfordringer i praksis, fx rekruttering og fastholdelse i dagtilbud.

Visionsmål

Vi understøtter den faglige kvalitet i medlemsinstitutionerne. Vi har under dette punkt haft mange overvejelser omkring den bedste måde at løfte på, eftersom vi ikke er en tilsynsførende myndighed. Vi tilbyder sparring, netværk og supervision på flere forskellige måder, men uden at pådutte vores medlemmer et krav om at leve op til en af FOBU defineret standard. Vi hylder mangfoldigheden og har blik for, at høj kvalitet ikke kan fanges af én tilsynsmodel. Men hvordan udbreder vi de ønsker, vi har om at understøtte den brede forståelse af faglig kvalitet til alle uden at blive påtrængende? Ofte er det jo netop, når man som leder har allermest brug for hjælp, at man har allermindst tid til at bede om den. Derfor bærer denne nedenstående plan præg af ønsket om at komme tættere på vores medlemmer.

2-4-6 års plan

Om 2 år

Dataindsamling. Vi varetager institutionens rettigheder. Viden. Prøvehandlinger. Proaktiv brug af data. Klarhed over ydelser. Afklaring af vores kvalitetsbegreb. Forebyggende og progressive indsatser. FOBU skal tættere på.

Om 4 år

Tydelighed omkring hvad der er gratis og hvad der kan tilkøbes. Afrapportering til bestyrelser: ”Tidlig advarsel”. Kontinuitet. Katalog over mulige frivillige ledere – fx tidligere ledere, der søger frivilligt arbejde. Onboarding af nye ledere. Intro til selvejet/privat drift. Tilkøbskoncepter – pakker, fx employerbranding.

Om 6 år

Højere faglighed i FOBUs institutioner. Ensrettede tilbud og procedurer. Vores indsatser er ikke hverken brandslukning eller tilfældige. FOBU- lederuddannelse på diplomniveau. Moduler til pædagoger. FOBU-assistent. FOBU deltager i lederansættelser fx gennem et rekrutteringsbureau.

Visionsmål 5

Vi arbejder for flere selvejende og private dagtilbud i Danmark

FOBU ønsker at bidrage til styrkelsen af et børneområde med et varieret udbud af institutionsformer, så den enkelte borger har mulighed for at vælge netop det tilbud, der passer bedst til behov og ønsker. Vi har i mange år set en tendens til at flere selvejende dagtilbud nedlægges, og når der opstår nye, er de oftest kommunale. Derfor skal FOBU særligt arbejde for, at kommunerne får øjnene op for fordelene ved at have flere selvejende og private tilbud i deres kommune. FOBU skal samarbejde aktivt med kommunerne om at oprette nye selvejende og private dagtilbud.

Vi vil:
 • Være opsøgende på, hvor det er relevant at oprette nye institutioner
 • Være på forkant med de forskellige kommuners behov på tværs af landet
 • Have gennemarbejdede vejledninger og hjælp klar til både opstart af nye dagtilbud samt til skift af driftsform - fra kommunal til selvejende eller privat og fra selvejende til privat
 • På sigt tale om muligheden for at FOBU selv kan drive dagtilbud

Visionsmål

Vi arbejder for flere selvejende og private dagtilbud i Danmark. Indtil nu viser statistikkerne, at der ikke er vækst af selvejende dagtilbud. Og indtil nu har vi hjulpet dem, der selv har kontaktet os - hvad enten det er i et skift fra kommunal til selvejende, selvejende til privat eller i opstart af ny privat. Den nye vision er at være langt mere opsøgende og måske også i højere grad en drivende kraft. Det er en investering, og man kan altid tale om, hvornår tiden er moden til sådan en investering, men i vores optik er det på høje tid, at vi investerer i fremtiden. Bestyrelsen har et stort ønske om, at FOBU er innovative, sætter forretningsmidler af til nytænkning og prøvehandlinger, og selvom det ikke er noget, der nødvendigvis planlægges til at ske i morgen, skal vi være klar til at dyrke de muligheder, der byder sig.

2-4-6 års plan

Om 2 år

Tæt samarbejde med kommunerne. Byde på matrikler i udbud. Tale mangfoldighedens sag. Momentum. Frisættelses dagsorden. Opdaterede vejledninger. Fokus: Fra kommunal til selvejende. Optimere arbejdsgange omkring de private.

Om 4 år

Vi bruger vores top-10 over kommunerne aktivt. Vi er klar, hvis og når det private vækster. Informations kampagner.

Om 6 år

Vi har en foretrukken samarbejdspartner til etablering af nye dagtilbud. Opstart. Minimum 10 nye dagtilbud opstartet af eller i samarbejde med FOBU. ”Gøre noget andet” – nye målgrupper.